Kursplan för

Byggteknik med arkitektur
Housing Design

ABV620, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande orientering om teamarbetet inom byggande och arkitektur där byggnadsingenjörens arbetsfält inbegrips. I kursen beskrivs hur man arbetar med arkitektur och byggteknik ur olika synvinklar i ett svenskt och internationellt perspektiv. Kursen skall förmedla en introduktion av arkitekturens begrepp, byggprocessen, samverkan mellan människa och miljö samt sociala och kulturella värden. Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna projektera och redovisa en enkel byggnadsuppgift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna analysera förutsättningarna för en enkel byggnadsuppgift

- kunna redovisa en enkel byggnadsuppgift muntligt samt i text och bild

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering om teknikens betydelse för byggande och arkitektur, särskilt ut arkitekturperspektiv. Föreläsare från offentlig och privat sektor inom arkitektur beskriver den byggda miljöns tillkomstprocess.

En övningsuppgift ger inblick i projektering.

Projekteringsprocessens olika avsnitt såsom programarbete, projektering och byggskede genomgås och exemplifieras i svenskt och internationellt sammanhang. Särskilt studeras byggnadsingenjörens samverkan med arkitekter och hur detta arbete kan utveckla kvalitativa resultat i projekteringsarbetet. Estetikens och formgivningens samspel med byggteknologi betonas liksom byggandets krav på energi- och hushållningsfrågor. Relationen människa – miljö studeras i ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Kursens afu-del består av en veckas studiebesök i mindre grupper. Besöken på byggarbetsplatserna följs upp av ett seminarium.

Eventuella kostnader i samband med studiebesök står studenten för.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs skall studenten genomfört ett godkänt projektarbete samt mindre löpande arbetsuppgifter, ha minst 80% närvaro på föreläsningar samt ha godkänd Afu. Kursen avslutas med en gemensam slutgenomgång där studenterna gruppvis presenterar sitt projekt i ord och bild.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Byggteknik med arkitektur.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG.
Kod: 0204. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ingela Pålsson Skarin, ingela.palsson_skarin@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: Ett undervisningstillfälle är förlagt till Arkitektskolan i Lund.