Kursplan för

Internationellt hållbart byggande
International Sustainable Development in Built Environment

ABA600, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en orientering om hållbar utveckling med fokus på byggd miljö i ett internationellt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

beskriva huvuddragen i urbanisering i ett internationellt perspektiv

översiktligt beskriva utmaningar för en hållbar urban utveckling

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna genomföra en översiktlig analys av ett bostadsområde på teman relaterade till hållbart byggande.

i ritning och med stöd i litteratur, kunna utforma en byggnad och del av områdesplan på teman relaterade till hållbart byggande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

vilja diskutera den byggda miljön i ett hållbarhetsperspektiv

våga prova nya metoder i sina fortsatta studier

Kursinnehåll

Kursen behandlar hållbart byggande i ett internationellt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper. Kursen omfattar litteraturstudier, övningar och en designuppgift där kunskaperna tillämpas.

Kursen avser att ge en introduktion till globala mål och strategier för en hållbar utveckling av den byggda miljön, med utgångspunkt i FN-dokument. Urbanisering, städers tillväxt och distributionen av den urbana befolkningen i världens olika delar beskrivs. Kursen behandlar ett flertal teman inom hållbart byggande relaterat till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Kursen behandlar utformning av bostäder och områdesplanering. Teman som berörs är; användning av stadens rum; fysisk planering; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt för fattiga samt organiserat självbyggeri.

Exempel på tillämpningar redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Tanzania och Tunisien.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningsuppgifter samt godkänd designuppgift och kort uppsats.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Hemsida: http://www.hdm.lth.se/education/undergraduate_courses
Övrig information: