Kursplan för

Integrerad design: Arkitektur - konstruktion
Integrated Design: Architectural Design – Structural Design

AAHN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MARK1-aad, MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att etablera en gemensam begreppsapparat avseende konstruktioner; optimering och arkitektoniskt uttryck, i samspelet mellan ingenjörer och arkitekter under den sista delen av utbildningen.

Vidare syftar kursen till att visa att de strukturmekaniska begreppen och det arkitektoniska uttrycket har samband genom vårt sätt att förstå, det ena genom en naturvetenskaplig organisation, det andra genom intuitiv förståelse.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För arkitekterna

För ingenjörerna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en serie föreläsningar och diskussioner kring strukturmekanikens begrepp och beteckningar och en allmän beskrivning av sambandet mellan strukturmekanik/konstruktion och arkitektur. Vidare diskuteras konstruktionselement och hur dessa bidrar till att ge olika uttryck och hur strukturmekanikens begrepp varierar med uttrycket.

Under senare delen bedrivs kursen som ett projektarbete där både civilingenjörs- och arkitektstudenter bidrar till utformning av ett byggandsverk utifrån sin egen blivande professionalism. Projekten definieras så att de rumsliga egenskaperna möter konstruktiva utmaningar. Litteraturen bildar underlag för seminariediskussioner kring mötet mellan rumslig gestaltning och strukturdesign.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Bedömning sker genom inlämnade projekt. I slutprojektet deltar både arkitektstudent och ingenjörsstudent i ett nära samarbete. Detta redovisas vid ett seminarium. För godkänt skall studenten deltagit i undervisningen till 75% och projektredovisningen skall innehålla en kvalitativ diskussion som leder fram till projektförslag.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AFO280, VSMN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: professor Christer Malmström,, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Lärare: Professor Göran Sandberg, goran.sandberg@byggmek.lth.se
Övrig information: Kursen är obligatoriskt kopplad till projektkurserna Avancerad arkitektonisk gestaltning II (AAHN06) och Spatiala experiment II (???). Kursen genomförs i samarbete mellan inst för Arkitektur och byggd miljö och avd för Byggnadsmekanik. Kursen förutsätter ungefärligt lika antal studenter från A och V. Kursen samordnas med kursen ”Integrerad Design; Konstruktion – Arkitektur” (VSMN15).