Kursplan för

Animaliska livsmedel
Animal based food products

YTHA45, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Animaliska livsmedel omfattar produktion av mjölk, ägg, kött och fisk. Syftet med kursen är att ge kunskap för att såväl färska som industriförädlade produkter ska nå konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I begreppet animaliska livsmedel ingår mjölk, ägg, kött, fisk och förädlade produkter av dessa. Kursen tar upp hela kedjan från uppfödning, industriförädling, annan vidareförädling, tillagning och konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt.

Ett avsnitt under kursen behandlar vikten av att hela processlinjen är genomtänkt för att slutresultatet ska bli det förväntade Detta avsnitt benämns strömningslära och behandlar vad som påverkar strömning av vätska i ett rörsystem samt hur man dimensionerar och väljer pump för ett givet rörsystem med hänsyn tagen till olika förluster som uppkommer i systemet.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppuppgifter och studiebesök.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, gruppövningar, inlämningsuppgift, studiebesök.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG.
Kod: 0210. Benämning: Studiebesök och gästföreläsningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0310. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0410. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA70, YTHA65, och YTHA75.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTH202

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlott Håkansson, Charlott.Hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.