Kursplan för

Vägbyggnadsteknik
Pavement Design and Construction

VVBN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV2
Valfri för: V4-at, V4-bf, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur en vägkonstruktion ska dimensioneras med hjälp av tillgängliga analytiska empiriska metoder och sedan byggas för att få en optimal konstruktion under hela dess livslängd.

Tyngdpunkten i kursen läggs på fyra ämnesområden; analytisk dimensioneringen av överbyggnader, materialegenskaper hos bundna och obundna vägbyggnadsmaterial, upphandlingsformer samt produktionsprocessen för vägobjekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt söka upp och utvärdera relevant information för en inkrementell dimensionering av vägkonstruktioner

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter, en hemuppgift samt muntlig och skriftlig redovisning av en fördjupningsrapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVN01 Utformning av vägar och VGTF05 Geoteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sven Agardh, Sven.Agardh@tft.lth.se
Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund. I kursen ingår inslag av ingenjörsfärdigheter i form av skriftlig och muntlig redovisning av en fördjupningsrapport inom ett för vägbyggnad relevant ämne.