Kursplan för

Utformning av vägar
Highway Design

VTVN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV3
Valfri för: V4-at, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I kursen behandlas metodik vid projektering av vägar på landsbygden. Fördjupade kunskaper om geometrisk utformning av vägar förmedlas med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera och genomföra en syntes av relevant information från olika discipliner med olika perspektiv vid projektering av en väg med ett hållbart förhållningssätt.

Kursinnehåll

Ett vägobjekt på landsbygden följs från idé till färdig detaljutformning. Förutsättningar för utformningsarbetet förmedlas. Principer och grunder för gällande anvisningar och riktlinjer för geometrisk utformning och dimensionering av vägar. Samspel plan och profil analyseras ur trafikantperspektiv. Vägarkitekturen beskrivs. Stor vikt läggs vid vägens inpassning i terrängen. En analysmetodik för olika element i landskapet förmedlas och diskuteras. Utformning av olika korsningstyper genomförs. Korsningen studeras samt för- och nackdelar av olika lösningar diskuteras. Datorhjälpmedel används för att beskriva olika underlag under projekteringens gång samt för projekteringsarbetet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: En individuell skriftlig hemuppgift. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Examinationen av projektuppgiften sker gruppvis. Obligatorisk fältövning i 1 dag.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Hemtentamen.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Hemtentamen
Kod: 0212. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Examinationen sker gruppvis.
Kod: 0312. Benämning: Fältövningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk fältövning i 2 dagar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVBF20 Vägbyggnad eller VTVA45 Väg- och järnvägsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF10, VVB027

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se
Examinator: Andreas Persson,
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund.