Kursplan för

Grundläggande statistik
Basic Statistics

VTVA30, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en grundläggande kunskapsbas inom statistik samt verktyg för att kunna formulera och analysera problem inom trafik- och byggområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en introduktion till sannolikheter och matematisk statistik med en speciell tillämpning på trafik- och byggområdena. Kursen tar bl a upp följande:

Inom kursen används framför allt Microsoft Excel som verktyg för att bearbeta, analysera och presentera data.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt minicases.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMS601

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Kursansvarig: Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se
Lärare: Zsuzsanna Olofsson, zsuzsanna.olofsson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/