Kursplan för

Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö
Traffic Engineering Theory: Accessibility, Level of service, Safety and Environment

VTTF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2
Valfri för: L5, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall skapa sig en förståelse för hur olika variabler påverkar trafikens effekter inom främst områdena framkomlighet, säkerhet och miljö men även till viss del inom områdena tillgänglighet och trygghet. Kursen skall ge förståelse för komplexiteten i att det som är bra med hänsyn till ett område inte behöver vara bra med hänsyn till de andra, och att det ofta behövs kompromissas mellan dem. Efter kursen skall kursdeltagarna ha en god teoretisk bas inför vidare fördjupning inom trafikteknik och trafikplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Då kursens främsat syfte är att bygga upp den trafiktekniska teoribasen ligger tonvikten på föreläsningar och litteraturstudier men kursen innehåller även seminarier och övningsuppgifter.

Kursen delas in i fyra teman. Inom de flesta teman ingår föreläsningar, egna litteraturstudier och övningsuppgifter. Litteraturstudierna sammanfattas för en del av teman i en kortare rapport . Granskningen av rapporterna sker delvis genom kamratgranskning, varje student har i uppgift att utöver egna rapporter även granska andra studenters rapporter, samt delvis genom lärargranskning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen fem timmar. Prestationerna på tentamen utgör grunden för slutbetyget. För godkänt betyg krävs även godkända övningsuppgifter, litteraturstudier och presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTTF01 Trafikteknik eller Transport och samhälle samt FMS032 Matematisk statistik, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT131

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Åse Svensson, ase.svensson@tft.lth.se
Kursansvarig: Åse Svensson, ase.svensson@tft.lth.se
Lärare: Zsuzsanna Olofsson, zsuzsanna.olofsson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund.