Kursplan för

Energihushållning
Energy Conservation

VSMF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen är avsedd att ge kunskap om byggnaders energiutvärdering och ge förslag till förbättringar för att möta de krav som anges i ett EU direktiv med tillämpningsföreskrifter från Boverket. En viktig aspekt är helhetssynen där stabilitet, energi, fukt, val av ytterväggsmaterial samt arkitektoniska aspekter behandlas samtidigt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten och aktivt deltagande i seminarier och studiebesök.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Energihushållning.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG.
Kod: 0209. Benämning: Studiebesök.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i Byggnadskonstruktion, Byggnadsfysik, Materiallära , Byggprocessen med företagsekonomi och Installationsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bertil Fredlund, Bertil.Fredlund@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/energihushaallning_vsmf01/
Övrig information: I kursen ingår projektarbeten av verkliga konstruktioner, både nyproduktion och renovering av äldre fastigheter.