Kursplan för

Samhällssäkerhet och resiliens
Societal Resilience

VRSN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

demonstrera förståelse av centrala utmaningar för samhällets säkerhet och hållbarhet, samt betydelsen och nyttan av resiliensbegrepp i denna kontext.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är utformad med särskilt fokus på kritiskt tänkande i relation till samhällets säkerhet och hållbarhet. Den är uppbyggd i moduler med en föreläsning och ett seminarium eller rollspel utformade för att belysa centrala koncept, frågeställningar, utmaningar och funktioner för samhällets resiliens. Seminarierna och rollspelet följer fallstudier från länder med olika förutsättningar och utgår ifrån litteratur, filmer och fallstudiematerial samt specifika frågeställningar för reflektion och dialog.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell uppsats samt godkänd portfolio av inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier. Portfolioexamineringen innefattar även kamratgranskning av inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Samhällssäkerhet och resiliens.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Uppsats
Kod: 0214. Benämning: Individuell portfölj.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Portfölj med uppgifter

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 80
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: vbrn30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Becker, per.becker@risk.lth.se