Kursplan för

Geodesi
Geodesy

VGMF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: L3
Valfri för: L4-fr, L4-gi, V4-at, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om begrepp och metoder inom satellitgeodesi (GPS) och geodetisk mätningsteknik med tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen utvecklar och skapar förståelse för sambanden mellan geodesi, fysikalisk geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi och geodetisk mätningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner, stommätning, transformationer, plan- och höjdmätning, felteori.

Kursen omfattar ämnesområdena satellitpositionering, terrester mätning och fotogrammetri samt kopplingen mellan dessa närliggande ämnen. Principer och grunder gällande geodetisk mätning baserade på svenska normer och föreskrifter för satellitmätning, kartprojektioner, stomnät, transformationer, plan- och höjdmätning, felteori och toleranskrav inom bygg- och anläggningsbranschen samt fotogrammetri behandlas. Stor vikt läggs till sambandet mellan lägesbestämningar baserade på satellitteknik och terrestert utförda lägesbestämningar.

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och fältövning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt på inlämningsuppgift samt deltagande i fältövning (3 dagar).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGM021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Ollvik, Lars.Ollvik@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se