Kursplan för

Urban ekonomi
Urban Economics

VFTN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, L5-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och metoder för att kunna analysera förutsättningarna och drivkrafterna för urban utveckling, d.v.s. tätorternas förändring. Kursen syftar särskilt till att studenten med hjälp av ekonomisk teori och metod ska kunna förstå och förklara anmärkningsvärda förändringar i urbana miljöer i Sverige.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara de centrala resultaten från forskningen i Urban economics som behandlar hur städer uppstår och växer (eller krymper) drivna av marknadskrafterna i sampspel med statens reglering

kunna förklara teorierna i Den nya ekonomiska geografin med särskilt avseende på balansen mellan centraliserande och decentralisernade krafter

kunna förklara hur ekonomiska kluster bildas och hur de påverkar omgivande samhälle

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa teorier och modeller utvecklade inom urban economics och den nya ekonomiska geografin på frågeställningar runt städers uppkomst och utveckling

kunna analysera faktiska, historiska exempel på urban utveckling med hjälp av ekonomisk teori och metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna resonera runt förutsättningarna för framgångsrik urban utveckling

kunna värdera faktiska förslag på stadsförnyelse med avseende på det mest sannolika utfallet av dem

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla:

De ekonomiska krafterna bakom städers framväxt, utveckling och stagnation

Hur markvärden uppstår och stiger respektive sjunker

Hur markvärden i sin tur påverkar hur staden växer

Externa effekters betydelse för en effektiv markanvändning

Samhällets behov av ingrepp i den urbana marknadsekonomin och konsekvenserna av dessa

Drivkrafterna bakom och följderna av var bostäders lokaliseras

Fallstudier där teoribildningen prövas empiriskt på svenska urbana miljöer

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFT015 Fastighetsmarknaden
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se