Kursplan för

Kapacitetsutveckling
Capacity Development

VBRN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell uppsats samt godkänd gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Kapacitetsutveckling.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell uppsats
Kod: 0213. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Hagelsten, magnus.hagelsten@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.