Kursplan för

Människors beteende vid brand
Human Behaviour in Fire

VBRN10, 8 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Brandteknik.
Obligatorisk för: MFST1
Valfri för: BI3, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet är att studenterna efter genomförd kurs ska förstå och kunna tillämpa teorier om människors beteende och brand, d v s både anläggning av bränder och utrymning. Vidare ska studenterna ha insikt om inverkan av kulturella och demografiska faktorer på utrymningsförlopp. Syftet med kursen är också att studenterna ska kunna förstå olika modelleringsprinciper för utrymning och deras begränsningar. Dessutom ska de förstå och kunna tillämpa relevanta handböcker, standarder och lagstiftning inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen behandlas teori om människors beteende vid brand, d v s anläggning av bränder och utrymning, samt datormodellering av utrymning. Under första halvan av kursen genomförs huvuddelen av föreläsningarna och laborationerna. Under andra halvan av kursen genomför studenterna ett grupparbete, vilket presenteras för andra studenter och lärare vid ett avslutande seminarium. Kursen avslutas med en tentamen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, rapporter/presentationer och laborationsrapporter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur ges till student antagen till Masterprogrammet i brandteknik.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Daniel Nilsson, daniel.nilsson@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.