Kursplan för

Riskhantering i byggtekniska tillämpningar
Risk Management in Construction Technology Applications

VBKN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-hb, V5-at
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge förståelse för osäkerheter och risker i byggtekniska system och förtrogenhet med verktyg och metoder för att hantera osäkerheter vid projektering av byggnader och infrastrukturanläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

Kursen ger en systematisk, statistisk metodologi för att analysera och hantera osäkerheter kring säkerhet och funktion i byggtekniska tillämpningar, som stöd för dimensionering och utformning med hänsyn till bärförmåga, deformationer, vibrationer, energiprestanda, fuktsäkerhet, innemiljö och beständighet. Kursen avser att ge studenten en tillämpad förståelse.

Kursen baseras på föreläsningar, övningar och en större projektuppgift. Projektuppgiftens tillämpningsområde väljs efter elevens intresse och kan koppla mot t.ex. konstruktionsteknik, byggnadsfysik, byggnadsmaterial och installationsteknik. I kursen används datorverktyg bl.a. specialprogram för tillförlitlighetsanalys.

Examinationen baseras på skriftlig tentamen samt obligatorisk projektuppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Projektuppgift samt skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0212. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgift

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMS032 Matematisk statistik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Oskar Larsson, oskar.larsson@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se