Kursplan för

Betongbyggnad
Concrete Structures

VBKN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ska ge kunskaper om funktionssätt hos och utveckla färdigheter i utformning av armerade betongkonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som består av teorifrågor och beräkningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs även godkända konstruktionsuppgifter. Väl genomförda konstruktionsuppgifter kan höja slutbetyget med ett steg. Deltagande i studiebesök och laboration är obligatoriskt för att få godkänt på kursen. Uppgifterna genomförs i grupper om högst två personer.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Betongbyggnad.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0212. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgifter

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se