Kursplan för

Konstruktionsteknik - byggsystem
Structural Engineering - Building Systems

VBKF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge förståelse för byggnaden som system och hur olika funktionskrav interagerar med varandra vid val av byggnadstekniska lösningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

Byggsystem med utgångspunkt från den bärande stommen men med en helhetssyn på byggnaden som system. Såväl lätta som tunga byggsystem baserade på olika konstruktionsmaterial ingår. En viktig aspekt är stabilisering av stommen, som ofta är styrande för helhetslösningen. Byggsystemens egenskaper i relation till andra funktionskrav som brand, ljud, värmeisolering, installationsteknik, byggproduktion, m.m. tas upp i kursen, med utgångspunkten att genom helhetstänkande åstadkomma optimala lösningar.

Konstruktionstekniska detaljlösningar knutna till byggsystem av olika typ. Detaljlösningar är viktiga element i ett optimalt byggsystem.

Dimensionering av byggnadsstommar med hänsyn till permanenta och variabla laster, olyckslaster och fortskridande ras samt brand.

Projektuppgift: Tillämpningsprojekt i form av ett flervånings kontorshus, där studenterna skall arbeta både med byggnaden som helhet och viktiga detaljlösningar. Motiv för val mellan alternativa byggsystem belyses konkret. Med byggsystemet som utgångspunkt behandlas kopplingen mellan stomsystem och krav på klimatskal, installationer, brand, akustik och produktionsteknik. Studiebesök i anslutning till uppgiften arrangeras. Projektuppgiften utförs i grupper om maximalt 2 studenter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Projektuppgift samt skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik, VBK013 Konstruktionsteknik och VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Miklós Molnár, miklos.molnar@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se