Kursplan för

Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk
Architectural Design

VBKA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att visa hur konstruktion och valt stomsystem påverkar arkitektens möjligheter till att skapa god arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur teknikens möjligheter kan samverka med god arkitektonisk utformning.

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Slutbetyget i kursen bestäms utifrån resultatet på projekt- och övningsuppgifter och tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: individuell skriftlig tentamen
Kod: 0214. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: godkänd projektrapport och projektpresentation

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBMA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Frühwald Hansson, eva.fruhwald@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se/utbildning