Kursplan för

Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen
Production, Steering and Planning – Project Study

VBE690, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens målsättning är att ge kännedom om byggproduktionens förutsättningar. Vidare skall väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper i tid- och resursplanering inkludera inköp och materialhantering, aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete, arbetsmiljö, anbuds- och produktionskalkylering etc. som sker inom byggföretag. Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om ledning och produktionsstyrning av byggprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett perspektiv på entreprenörens uppdrag tas frågor upp kring planering och styrning av de resurser som krävs i ett byggprojekt. Kursen fördjupar kunskaperna kring de handlingar som ligger till grund för avtal och upphandling. Kalkylarbete, tidplanering och planering av arbetsmiljö och resurstillgång, maskiner och material kopplas till det aktuella projektarbetet. Specifikt behandlas följande delar: mängdberäkning, prissättning/kalkylering, tidsättning, offert/anbud, arbetsberedning, arbetsmiljö riskanalys, kvalitetsplan and projektportaler.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Genom att arbetet genomförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter samtidigt som studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion ges studenterna kunskap om hur arbete utförs i praktisk verksamhet. Gästföreläsningar och externt verksamma handledare deltar i projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betygssatta inlämningsuppgifter, godkända seminarier, och betygsatt tentamen. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Slutbetyg består till 50% av betyget på projektuppgifter och till 50% av resultatet från skriftlig individuell tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Byggprocessen med företagsekonomi, Miljövetenskap.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Radhlinah Aulin, radhlinah.aulin@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen läses i anknytning till VBE680 och VBE685. Obligatoriska moment i kursen kan förekomma. Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska.