Kursplan för

Ledning – Projektarbete i byggprocessen
Management – Project Study

VBE675, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper i projektledning, förståelse för ledning av projekt, formulering av projektmål samt planering, utförande, uppföljning och utvärdering av projekt. Dessutom en ökad kunskap för ledning och organisering av projektarbetet samt grupprocesser, ledarskap och etik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar generell projektledningsmetodik som används för ledning av projekt. Denna generella projektledningsmetodik tillämpas under kursen på ett byggprojekt under de förutsättningar som brukare, beställare, byggmarknad och samhäll ger.  Därvid blir följande moment aktuella: teorier kring ledarskap och etik samt hur olika individer fungerar i grupp, projekthandläggning, målstyrning, organisation, intressenthantering, aktivitets- och tidsplanering, budgetering, riskhantering, upphandling, dokumentation, miljöledning och kvalitetssäkring. Momenten ger den kunskap och färdighet som behövs för att kunna upprätta en projektplan och tillämpa grundläggande projektledningsmetodik i byggprojekt. Vidare behandlas samhällets förutsättningar i form av bygg, arbetsmiljö och miljölagstiftning för att kunna genomföra byggprojekt.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet av en helhetssyn på de ingående delarna. Den praktiska anknytningen förstärks med hjälp av gästföreläsare hämtade från byggledningsföretag.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betygssatta inlämningsuppgifter, godkända seminarier, och betygsatt tentamen. Samtliga inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Slutbetyg består till 50% av betyget på projektuppgifter och till 50% av resultatet från skriftlig individuell tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ABV620 Byggteknik med arkitektur VBEA20 Byggprocessen med företagsekonomi
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Radhlinah Aulin, radhlinah.aulin@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/