Kursplan för

Internationell marknadsdriven produktutveckling
International Market Driven Engineering

TMAF10, 7 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TM5-TEMA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I ett övergripande perspektiv syftar denna kurs till att ge grundläggande insikter om innovativt utvecklingsarbete sett i ett marknadsperspektiv för att åstadkomma nya ändamålsenliga produkter.
Technology Management är blandningen mellan teknik och ledarskap. Kursen ”International Market-Driven Engineering” befäster och utvecklar studentens kunskaper inom innovation och produktframtagning. Detta görs i form av en serie föreläsningar samt ett praktiskt projekt. Kursen samläses med studenter ifrån Zheijang University i Kina och kommer även att beröra de internationella aspekterna av innovation, produktframtagning och projektarbete. Under kursens gång kommer studenterna att jobba gruppvis

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· ha förbättrat sin grundläggande praktiska och teoretiska förståelse för innovation och produktframtagning ur ett tekniskt såväl som ur ett ledarskapsperspektiv.
· ha förståelse för svårigheter och utmaningar kring internationellt arbete.
· ha inhämtat ny kunskap inom de områden som projektet aktualiserat.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· ha förmåga att driva innovationsorienterade projekt med syfte att ta fram en produkt.
· Visa förmåga på att samarbeta i internationellt sammansatta grupper.
· Kunna presentera sina projektresultat ur ett tekniskt såväl som marknadsorienterat perspektiv.
· Kunna presentera sina projektresultat i både skriftlig och muntlig form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

· i form av ett grupparbete, aktivt kunna medverka i alla delar av genomförandet av ett innovations- och produktframtagningsprojekt
· ha ett internationellt förhållningssätt kring innovation och produktframtagning.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på innovation och produktframtagning. Kursen innehåller en serie föreläsningar där innovation belyses ur aspekterna; inspiration, ideation och implementation och produktframtagning belyses ur ett utvecklings- och produktions- och marknads-perspektiv. Både innovation och produktframtagning presenteras och diskuteras också ur ett kulturellt och internationellt perspektiv. Studenterna genomför även ett tillämpningsprojekt. Projektarbetet utförs i grupper om ca 7-10 studenter per grupp. Resultaten av dessa arbeten presenteras vid en för alla kursdeltagarna gemensam redovisning. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport, gemensam för hela gruppen.  Regelbundna projektmöten är en del av undervisningen.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 5-8 studenter per grupp.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TMAF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotta Johnson, charlotta.johnsson@control.lth.se
Hemsida: http://www.tm.lu.se
Övrig information: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen ges på engelska och är förlagd till ZJU, Hangzhou, Kina. Kursen läses tillsammans med kinesiska studenter. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen.