Kursplan för

Tekniskt basår
Pre-University Course in Technical Sciences

TBAA01, 60 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TB1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målet med utbildningen är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Matematik 3c

Föreläsningar 70 h, övningar 58 h, självstudier 170 h

•    Allmän räknefärdighet: aritmetik med kända tal, rationella tal, algebraiska räkningar, formler,  potenser, kvadratrötter samt kvadratkomplettering.
•    Begreppet absolutbelopp.
•    Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp.
•    Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp.
•    Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel.
•    Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.
•    Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
•    Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
•    Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
•    Introduktion av talet e och dess egenskaper.
•    Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
•    Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan.
•    Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
•    Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
•    Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
•    Strategier för matematisk problemlösning.
•    Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
•    Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

Matematik 4, Del a

Föreläsningar 24 h, övningar 28 h, självstudier 60 h

•    Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.
•    Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer.
•    Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.
•    Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
•    Skissning av grafer.
•    Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.
•    Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
•    Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
•    Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

Matematik 4, Del b

Föreläsningar 24 h, övningar 28 h, självstudier 60 h

•    Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form.
•    Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor.
•    Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.
•    Användning och bevis av de Moivres formel.
•    Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen.
•    Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
•    Skissning av grafer och tillhörande asymptoter.
•    Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning.
•    Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
•    Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
•    Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
•    Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

Fysik 1-2, Del a

Föreläsningar 58 h, övningar 38 h, laborationer 8 h, självstudier 150 h

Mekanik: Likformig och accelererad linjär rörelse, kaströrelse och centralrörelse. Krafter, vektorer
och vektorkomponenter. Tryck. Jämviktsbegreppet för plana stationära system. Arbete, energi och
effekt. Rörelsemängd och impuls.

 

Fysik 1-2, Del b

Föreläsningar 42 h, övningar 26 h, laborationer 6 h, självstudier 100 h

Värme och inre energi. Värmekapacitet. Temperatur. Fasomvandlingar.
Elektricitet och magnetism: Elektriska och magnetiska fält samt kraftverkan på laddade partiklar i
dessa fält.
Elektriska lik- och växelströmskretsar. Energi och effekt. Induktion.
Vridmoment.
Atom-, kärn- och partikelfysik: Atomens och atomkärnans struktur. Stark, svag, elektromagnetisk
och gravitationell växelverkan. Absorption och emission av strålning. Energikvantisering. Bohrs
atommodell. Kärnomvandlingar. Radioaktivt sönderfall och aktivitet. Joniserande strålning, stråldos.
Massa–energiekvivalens.
Relativistiska begrepp.

 

Fysik 1-2, Del c

Föreläsningar 42 h, övningar 26 h, laborationer 6 h, självstudier 100 h

Harmonisk svängning. Centalrörelse.
Vågrörelse: Mekanisk och elektromagnetisk vågrörelse. Resonans Polarisation. Böjning och
interferens.
Intensitet.
Reflektion och brytning av elektromagnetiska vågor.
Våg och partikeldualitet. Temperaturstrålning. Fotoelektrisk effekt.

 

Kemi 1, Del a

Föreläsningar 48 h, övningar 30 h, laborationer 12 h,  självstudier 120 h

Materia och kemisk bindning
•    Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
•    Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Stökiometri
•    Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
•    Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Reaktioner och förändringar
•    Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
•    Fällningsreaktioner.

Kemi 1, Del b

Föreläsningar 16 h, övningar 14 h, laborationer 4 h,  självstudier 40 h

Reaktioner och förändringar
•    Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.
•    Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Analytisk kemi
•    Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.

 

Tenisk orienteringskurs, Del a / Del b

Föreläsningar 16h/ 8h, övningar 0h / 28h, studiebesök 4h / 0h,  självstudier 40h / 40h

•    Studieteknik.
•    Grundläggande kunskaper i teknikhistoria.
•    Inspirationsföreläsningar från LTHs ingenjörsprogram.
•    Orientering om ingenjörens roll i samhället.
•    Introduktion till projektmetodik.
•    Muntlig framställning.

 

Tillämpad kemi

Föreläsningar 16 h, övningar 14 h, laboration 8 h, självstudier 40 h

Miljökemi
•    Hållbar utveckling med diskussion om olika ämnens kretslopp
•    Växthuseffekt, dess orsaker och effekter
•    Försurning, dess orsaker och effekter
•    Övergödning, dess orsaker och effekter
•    Miljögifter exempelvis DDT, PCB och flamskyddsmedel
•    Grön kemi

Material
•    Polymerers kemiska uppbyggnad, egenskaper och användning.
•    Keramers kemiska uppbyggnad, egenskaper och användning.
•    Legeringars kemiska uppbyggnad, egenskaper och användning.

Livsmedelskemi
•    Kolhydraters, fetters och proteiners uppbyggnad samt hur den kemiska strukturen påverkar deras egenskaper.
•    Hur strukturen av olika ämnen påverkar dess smak, lukt och färg.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Ett godkänt tekniskt basår kräver att alla delmoment är godkända. Se "Prov/Delmoment" nedan.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Matematik 3c.
Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Matematik 3c - se ovan.
Kod: 0214. Benämning: Matematik 4, Del a.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Matematik 4, del a - se ovan.
Kod: 0314. Benämning: Matematik 4, Del b.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Matematik 4, del b - se ovan.
Kod: 1114. Benämning: Fysik 1-2, Del a, tentamen.
Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysik 1-2, Del a - se ovan.
Kod: 1214. Benämning: Fysik 1-2, Del a, laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer avseende centrala begrepp i Fysik 1-2, Del a - Se ovan.
Kod: 1314. Benämning: Fysik 1-2, Del b, tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysik 1-2, Del b - se ovan.
Kod: 1414. Benämning: Fysik 1-2, Del b, laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer avseende centrala begrepp i Fysik 1-2, Del b - Se ovan.
Kod: 1514. Benämning: Fysik 1-2, Del c, tentamen.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysik 1-2, Del c - se ovan.
Kod: 1614. Benämning: Fysik 1-2, Del c, laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer avseende centrala begrepp i Fysik 1-2, Del c - Se ovan.
Kod: 2114. Benämning: Kemi 1, Del a, tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kemi 1, Del a - se ovan.
Kod: 2214. Benämning: Kemi 1, Del a, laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer avseende centrala begrepp i Kemi 1, Del a - Se ovan.
Kod: 2314. Benämning: Kemi 1, Del b, tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kemi 1, Del b - se ovan.
Kod: 2414. Benämning: Kemi 1, Del b, laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer avseende centrala begrepp i Kemi 1, Del b - Se ovan.
Kod: 3114. Benämning: Teknisk orienteringskurs, Del a.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro (minst 75 %) och godkänd redovisning. Delmomentet omfattar: Teknisk orienteringskurs - se ovan.
Kod: 3214. Benämning: Teknisk orienteringskurs, Del b.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro (minst 75 %) och godkänd redovisning. Delmomentet omfattar: Teknisk orienteringskurs - se ovan.
Kod: 4114. Benämning: Tillämpad kemi.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning och godkänd laboration. Delmomentet omfattar: Tillämpad kemi - se ovan.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/tekniskt-basaar/
Övrig information: Godkänt basår ger garantiplats på LTHs högskoleingenjörsutbildningar under förutsättning att man sökt via www.antagning.se senast 15 april 2015 och är godkänd på basåret senast 15 juni 2015. Godkänt basår ger behörighet att söka LTHs civilingenjörsutbildningar och brandingenjörsutbildning.