Kursplan för

Miljövänlig elproduktion
Environmentally Friendly Power Generation

MVKN25, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-en
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mycket av dagens diskussion om kraftverksteknik fokuserar kring koldioxidemissioner och deras koppling till klimatförändringarna. I Sverige produceras idag största delen av elektriciteten med kärnkraft och vattenkraft som kännetecknas av mycket låga CO2 emissioner. Detta gör att Sverige har låga koldioxidutsläpp i jämförelse med andra europeiska länder. Globalt sett står kraft och värmeproduktionen för drygt 40% av alla CO2 emissioner vilket är nästan dubbelt så mycket som transportsektorn.

Prognoser från World Energy Outlook (WEO 2009) spår en fördubbling av efterfrågan på elkraft till 2030 räknat från 2009. Detta betyder att nya kraftproduktionsenheter kommer att behöva installeras runt om i världen samtidigt som äldre kraftverk kommer att fasas ut då de nåt sin tekniska livslängd. Utöver detta pågår diskussionen kring kärnkraften som är kontroversiell, både politiskt och ekonomiskt, och därför har en osäker framtid.

Kursen syfte är att ge en fördjupad förståelse för olika typer av kraftverksprocesser, deras funktionssätt, miljökonsekvenser och lämplighet för dagens elförsörjning. Tonvikten ligger på utsläpp av CO2, men även andra miljöaspekter behandlas. De processer som berörs är förnyelsebara (Solkraft, vindkraft och bioeldade termiska kraftverk), kärnkraft och fossil-eldade kraftverk med CO2 avskiljning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kraftverk och deras emissioner

Strategier för begränsning av växthusgaser

Kraftproduktion med låg CO2-emission

- Sol-, vatten- och vindkraft

- CO2-avskiljning i fossileldade kraftverk

- Biobränsleeldade kraftverk

- Kärnkraftverk

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen och mindre arbete som ska redovisas.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jens Klingmann, Jens.Klingmann@energy.lth.se
Hemsida: http://www.tpe.energy.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen innehåller föreläsningar och handledartid till uppsatserna.