Kursplan för

Grundläggande fordonssystem
Introduction to Vehicle Systems

MVKF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-fo
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för vägfordon och varför de är konstruerade som de är.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar främst fordon för användning på väg. Först ges en övergripande beskrivning av de vanligaste typerna av fordon, framförallt personbilar och lastbilar. Därefter sker en genomgång av vägfordonens historia. Olika definitioner på parametrar som används för att karakterisera ett fordon gås igenom. Kopplingen mellan fordons egenskaper och de krav som olika användare ställer på fordon beskrivs. Kursen innehåller även en genomgång av fordons säkerhetssystem och miljöproblematik. Vi lär oss att dimensionera broms och fjädringssystem. Därefter behandlas framdrivningsystem, dvs motor, transmissioner och hybridsystem. Kursen behandlar också elfordon. Slutligen görs en genomgång av nutida och framtida fordon och alternativa transportsystem.

Kursen innehåller förutom föreläsningar och övningar två laborationer. I den första identifieras och jämförs utformningen av nyckelkomponenter i en motorcykel, personbil och lastbil. I den andra görs ett körprov med en personbil på allmänna vägar för att efterlikna en sk EU cykel för att bestämma bränsleförbrukning för olika körfall. Genom mätning av g-krafter kan även chassidynamiken analyseras. En gästföreläsning av en industrirepresentant planeras.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med skalan underkänt, 3, 4, 5 normalt motsvarande 40, 60, och 80 % av maximal poäng. För att äga rätt att delta i tentamina skall samtliga obligatoriska laborationer ha redovisats och godkänts skriftligt.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Martin Tunér, Martin.Tuner@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se