Kursplan för

Energi och miljö i hållbar utveckling
Energy and the Environment in Sustainable Development

MVKF01, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att skapa bred förståelse för energisystems uppbyggnad och funktionssätt (såväl tekniskt som ekonomiskt) samt att ge insikter i energisystems omgivningspåverkan och de tekniska möjligheterna till förbättring av energisystem utifrån miljömässiga helhetsperspektiv och en samhällelig strävan efter kretsloppsriktiga och långsiktigt hållbara lösningar. Perspektiven rangerar från den enskilda människans livsmiljö till globala miljö- och säkerhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande kunskaper: Energianvändning, dess historiska utveckling och framtidsperspektiv. Energianvändningsmönster för olika användare. Energi och miljö i ett globalt perspektiv. Uthållighetsperspektiv på energianvändning och energiomvandling. Kretsloppsfilosofi - resurshantering. Avfallshantering. Återvinning. Miljöstyrning inom företag. Livscykelanalys. Termiska energiomvandlingsprocesser och deras emissioner. Biobränslen - förädling och applikationer. Solenergisystem. Vindenergisystem. Geotermi. Vätgassamhället - framtidsvision. Lokala miljömässiga konsekvenser av energiomvandling. Miljömässigt ifrågasätta energiomvandlings- och energidistributionsalternativ. Energipolitik för avreglerade energimarknader. Energiteknik för att uthålligt och miljöansvarigt samhällsbyggande. Ställningstagande i energifrågor. Kritisk publikationsgranskning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker både individuellt (test på kurslitteratur och föreläsningar) och i arbetsgrupper (godkända gruppuppgifter). Samtliga obligatoriska övningsmoment måste vara godkända före den skriftliga tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Jurek Pyrko, jurek.pyrko@energy.lth.se
Kursansvarig: Bitr. lektor Patrick Lauenburg, patrick.lauenburg@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Föreläsningar fördjupas med litteratur och prov. Grupparbete innehåller element av PBL med kritiskt samtal kring kursstoff.