Kursplan för

Projekt - energiteknik
Project - Energy Technology

MVK115, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge eleverna kunskap om att formulera, genomföra och rapportera ett projekt inom energitekniken. Eleverna skall få färdighet i att tillämpa kunskap från tidigare kurser inom energitekniken på ett energitekniskt problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie inom ett område studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport. Muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof Bengt Sundén, Bengt.Sunden@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen bedrivs i form av projekt med konsultationer och handledning.