Kursplan för

Ång- och gasturbinteknik
Steam and Gas Turbine Engineering

MVK051, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-en
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse för uppbyggnad och funktionssätt hos komponenterna i en enkel gasturbincykel, samt ångturbiner där fokus ligger på gasturbindelen. Att ge grundläggande färdighet i problemlösning avseende energibalans på komponent och systemnivå, enkla förbränningsanalyser, beräkning av verkningsgrader och förluster, strömning kring skovlar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Analys av gasturbincyklers uppbyggnad och prestanda.

Förluster och verkningsgradsbegrepp.

Fördjupande komponentstudier om kompressorer, brännkammare och expandrar.

Metoder för dimensionering, off-design beräkning och prestanda.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker både individuellt och i grupp. För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment d v s inlämningsuppgifter vara godkända.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Genrup, Magnus.Genrup@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se