Kursplan för

Tillämpad logistiksimulering
Applied Logistics Simulation

MTTN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsprodukt- och förpackningsutveckling.
Obligatorisk för: MFIPDES2
Valfri för: I4, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte


Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om simulering och förståelse för simulering som arbetsmetod för att modellera och analysera komplexa system och fenomen inom logistikområdet med hjälp av händelsestyrd simulering. Detta betyder att efter kursen kommer du att kunna identifiera simuleringsproblem, konstruera simuleringsmodeller samt validera, verifiera och statistiskt analysera dessa med hjälp av datorbaserade verktyg. Du får också erfarenhet av att göra ett riktigt simuleringsprojekt i näringslivet. Detta i sin tur medför även att du får viktiga insikter i ledning av simuleringsprojekt och dess tillämpning i industrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten


• beskriva principerna bakom händelsestyrd simulering
• definiera och beskriva simuleringsmetodikens grundläggande steg
• identifiera och formulera simuleringsproblem
• definiera relevant insamlingsdata till simuleringsmodeller
• verifiera och validera simuleringsmodeller
• analysera och experimentera med simuleringsmodeller
• beskriva de grundläggande fördelningsfunktionernas egenskaper baserat på tidigare förvärvade sannolikhetskunskaper

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten


• visa förmåga att strukturera och leda simuleringsprojekt
• tillämpa simuleringsmetodik och kritiskt utvärdera dess användbarhet
• problematisera ett komplext system som underlag för konceptualisering
• utveckla konceptuella modeller av verkliga system
• konstruera simuleringsmodeller med hjälp av en kommersiell programvara
• använda simuleringsmodeller för att utvärdera olika scenarier
• designa experiment med faktorförsöksmetoden
• analysera simuleringsresultat med hjälp av en kommersiell statistikprogramvara
• uppskatta noggrannheten i simuleringsresultat med ett forskningsmässigt förhållningssätt
• konstruera animeringsmodeller med hjälp av en kommersiell programvara
• självständigt genomföra simuleringsundersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten


• redovisa och presentera både muntligt och skriftligt lösningen av ett praktiskt problem som är löst med hjälp av händelsestyrd simulering
• diskutera med olika målgrupper värdet och tillämpbarheten av händelsestyrd simulering
• visa insikt om simuleringens möjligheter och begränsningar, och dess användning i näringslivet

Kursinnehåll


Kursen bygger på ett projektbaserat lärande där det främsta kursmomentet är att genomföra ett komplett simuleringsprojekt baserat på ett verkligt problem i näringslivet eller i samhället. Projektet görs i grupp och följer ett forskningsmässigt arbetssätt som grundar sig på simuleringsmetodikens alla viktiga steg; från problem- och målformulering till slutlig analys och värdering av simuleringsresultaten. Under hela projektet erhålls kontinuerlig återkoppling via handledare och återkopplingsseminarier. Som stöd för simuleringsprojektet ingår även datorstödda föreläsningar, individuella övningsuppgifter och gästföreläsningar från företag. Föreläsningarna behandlar mestadels användandet av simuleringsprogramvaran och kursliteraturen, men innehåller även mycket diskussioner kring potentiella svårigheter i de individuella övningsuppgifterna. Gästföreläsningarna ger en god inblick i hur olika företag tillämpar och använder sig av händelsestyrd simulering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination kommer att ske enskilt eller i grupp. Under kursens gång skall ett simuleringsprojekt redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Simuleringsövningar.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Studenten ska göra ett antal simuleringsövningar. Dessa ska presenteras för och godkännas av övningshandledaren.
Kod: 0214. Benämning: Simuleringsprojekt.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Studenten ska göra ett tillämpat simuleringsprojekt i grupp. Studenten ska delta i gästföreläsningar, seminarier och projektpresentation. Projektet godkänns av kursansvarig.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTTN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Docent Daniel Hellström, daniel.hellstrom@plog.lth.se
Kursansvarig: Pernilla Derwik, pernilla.derwik@plog.lth.se
Hemsida: http://www.plog.lth.se