Kursplan för

Informationssystem för logistik och försörjningskedjor
Supply Chain Information Systems

MTTN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5-pla, I5, I5-mf, M5-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge en övergripande bild av, och förståelse för, den kunskap som krävs för att utvärdera, välja, implementera och använda existerande informationssystem och -program inom logistik och försörjningskedjor. Vi kommer att introducera studenterna till informationssystem såsom affärssystem (ERP), lagerhanteringssystem, ruttplaneringssystem och system för automatisk påfyllnad. Kursen kommer även att förmedla mer djupgående kunskap av specifikt utvald programvara genom laborationer och företagsbesök. Studenterna skall också förstå kritiska aspekter avseende den generella uppbyggnaden av informationssystem, exempelvis fördelar kontra nackdelar med generella eller specialkonstruerade system.

Studenterna kommer att arbeta i grupper med att identifiera, teoretisera, analysera och lösa problem som är relaterade till försörjningskedjans informationssystem. Kursen kommer därför att förmedla kunskap om de programvaror och moduler som finns inom olika informationssystem samt dess fördelar och nackdelar.

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, laborationer, studiebesök och företagsbesök.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innefattar föreläsningar, laborationer, studiebesök och projektarbete. Föreläsningarna introducerar studenterna till olika informationssystem och programvaror för försörjningskedjor. Viktiga aspekter som behandlas är rådande modulers applikationsområde, specifikationer och begränsningar. Laborationer ger studenterna djupare kunskap samt exponerar dem för hur applikationerna fungerar i praktiken. På motsvarande sätt kommer studiebesök vid företag att ge studenterna en konkret bild av hur dessa applikationer används, dess möjligheter och brister i företagsvärlden. Studenterna kommer även att genomföra ett grupparbete i projektform. Projekten kommer att utföras i samarbete med privata eller offentliga organisationer.

Kursen kommer att behandla följande teman:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom a) individuella uppgifter, b) gruppuppgifter och c) projektarbete.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Studenterna kommer att arbeta i grupper med att identifiera, teoretisera, analysera och lösa problem som är relaterade till försörjningskedjans informationssystem. Kursen kommer därför att förmedla kunskap om de programvaror och moduler som finns inom olika informationssystem samt dess fördelar och nackdelar.
Kod: 0212. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell uppgift.
Kod: 0312. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationerna ger studenterna djupare kunskap samt exponerar dem för hur applikationerna fungerar i praktiken.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.