Kursplan för

Industriellt inköp
Industrial Purchasing

MTT115, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5-pla, I4, I4-ai, I4-mf, M4-lp, M4-prr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge en övergripande bild av problematiken inom inköpsområdet; introducera ett antal viktiga teorier, begrepp och metoder inom området; identifiera, beskriva och analysera olika delar av inköpsfunktionen inom ett företag och relationen till leverantörer; samt stimulera kursdeltagarna till kritiskt tänkande samt förhoppningsvis skapa ett bestående intresse för inköpsfrågor.

Kursen skall ge tillräckligt goda kunskaper om inköp för att studenter skall förstå dess betydelse i ett företag och för att de på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor. Fördjupande kunskaper skall ges i metoder och modeller för att stödja såväl strategiskt som operativt inköpsarbete. Detta innebär såväl analys som planering av inköpsarbete samt ett antal tekniker. I samband med detta skall studenternas färdigheter i ett antal inköpsorienterade aktiviteter övas. Slutligen skall kursen ge en överblick över klassisk och modern inköpsteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t.ex att:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

 

Studenten förväntas också

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inköpsroll i företaget och förädlingskedjan; Beslutsprocesser i industriella inköp; Inköpsprocessen i företag; Inköpsstrategi; Portföljmodeller för utveckling av inköpsstrategier; Köpa eller tillverka själv (outsourcing); Behovsdefinition; Leverantörsmarknadsanalys; RFI & RFP; Leverantörsutvärdering; Förhandlingsteknik; Avtalsrätt och inköpsjuridik; Leverantörsrelationer; Inköpsorganisation; Uppföljning och mätning av inköpsfunktionen; Elektroniska inköp och marknadsplatser; Inköp av tjänster; Offentlig upphandling

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkända praktikfall och godkända inlämningsuppgifter. Viktning: tentamensbetyg (0,6) och praktikfallsbetyg (0,4). Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s en gång per år. Praktikfall betyggssätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg. Övningsuppgifterna skall vara godkända. Deltagande vid redovisning av övningsuppgifter samt på förhandlingsspel.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Industriellt inköp.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.
Kod: 0208. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s. en gång per år. Praktikfall 1 och 2 betygssätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg. Övriga övningsuppgifter skall vara godkända. Delmomentet omfattar: Praktikfall 1 innebär att i grupp skriva en kort rapport där man jämför och analyserar några inköpsteoretiska perspektiv. Praktikfall 2 innebär att i grupp skriva en rapport om ett verkligt företags inköpsarbete. Båda praktikfallen skall redovisas muntligt vid seminarium. Praktikfall 1 och 2 betygsätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg (0,4). Praktikfall 2 genomförs enbart i samband med kursen, dvs en gång per år. Ytterligare övningsuppgifter finns som skall vara godkända (kod 0304)
Kod: 0308. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO022 Företagsorganisation.
Begränsat antal platser: 80
Urvalskriterier: Urval sker genom att a) tilldela resp utbildningsprogram budgeterat antal platser, b) prioritera studenter som valt inriktning där kursen ingår, c) antal poäng som uppnåtts på programmet d) erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg erhållits.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Andreas Norrman, andreas.norrman@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.