Kursplan för

Verkstadsteknik
Workshop Practice

MMTF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-prr
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge kursdeltagaren kunskaper och skicklighet kring praktiskt handhavande av olika verkstadsmaskiner och processer samt att ge möjlighet att kombinera detta med teoretiska kunskaper. Efter genomgången kurs ska studenterna självständigt kunna använda sina kunskaper inom andra verksamheter och kurser inom sin utbildning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Känna till maskinsäkerhet för verkstadsarbete
Kunna genomföra ritningsläsning med förståelse för den information som har betydelse för bearbetningen av detaljen samt kunna utföra en tillverkningsberedning av detaljen
Kunna beskriva och värdera faktorer som avgör kvalitet och produktivitet vid i kursen ingående tillverkningsprocesser
Kunna skapa ett NC-program för numerisk svarv och för numerisk fräs, utgående från givna ritningsdata samt att kunna simulera och korrigera den skrivna koden.
Förklara effekterna av olika värmebehandlingsoperationer samt utgående från materialprover och materialmodeller i grupp muntligt och skriftligt, kunna analysera erhållna resultat.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna arbeta säkert och självständigt med maskiner för skärande bearbetning, inklusive val av korrekta skärdata och verktygsuppsättningar
Kunna arbeta självständigt med olika svetsprocesser samt behärska olika svetslägen
Kunna programmera en numeriskt styrd maskin samt kunna genomföra simulering och felsökning vid maskinpanelen.
Kunna genomföra värmebehandling av material samt kunna genomföra analys och testning av effekten av denna.

Kursinnehåll

Kursen omfattar ett antal praktiska kursmoment där olika typer av maskiner och processer introduceras varefter självständigt arbete vidtar för att öva den individuella färdigheten. Till varje praktiskt moment kopplas uppgifter som anknyter till teoretiska kursmoment, t.ex. inom materialteknik. Kursen genomförs till huvuddelen i M-husets utbildningsverkstad, den utrustning som finns installerad där utgör huvudlinjen i kursen. Efter genomgången kurs ska varje godkänd student erhålla ett körkort som gör det möjligt att utnyttja utbildningsverkstaden i andra kurser vid LTH och examensarbete. Kursen innefattar utbildning inom skärande bearbetning (svarvning, borrning, fräsning, sågning etc), plåtbearbetning, svetsning (MAG, TIG, MMA), NC-bearbetning, verktygsteknologi samt ett större avsnitt inom tillämpad materialteknik och värmebehandling. Värmebehandlingsdelen omfattar olika typer av materialstrukturer för olika materialgrupper, proceser för att uppnå önskade egenskaper samt provberedning och analys av struktur och egenskaper.  Teoretiska modeller utnyttjas för att förstå de erhållna resultaten.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Praktiska färdighetsprover för varje maskin eller grupp av maskiner, som kan bestå av en fysisk detalj som skall tillverkas efter maskinritning, alternativt skicklighetsövningar kopplade till en process som kräver individuell färdighetsträning, t.ex. svetsning. Individuella skriftliga rapporter som komplement till de praktiska övningarna, där olika aspekter av beredning och processutfall skall diskuteras. Gruppvis skriftlig rapport på värmebehandlings- och materialavsnittet, inkluderande muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMT012 Tillverkningsmetoder, FKM015 Konstruktionsmaterial AK
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: • Deltagande i Formula Student. • Antal poäng som uppnåtts på programmet. • Relevans och koppling till vald specialisering. • Erhållna betyg på kurser inom programmet.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Andersson, mats.andersson@iprod.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt.