Kursplan för

Form, färg och produktuttryck
Form, Colour and Product Expression

MMKA10, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Avsikten är att studenten själv skall kunna delta i och bidra till designprocessen. Förvärvade kunskaper och insikter skall vidare kunna utgöra en plattform för självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

redogöra för hur grundläggande handverktyg samt perspektivmodeller för illustration kan användas i praktiken.

Kursinnehåll

Grundläggande perspektivlära, illustrationstekniker, övningar och frihandsmodellering i plast. Studenten skapar en plastmodell av ett egendesignat produktkoncept. Produktkonceptet är tänkt att förmedla ett varumärkesuttryck. Produktsemiotik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Närvarobaserad examination samt kontroll att arbetsuppgifter utförts. För slutbetyg krävs att övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MMK080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tekn.lic. Per Kristav, per.kristav@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Föreläsningar samt teknikövningar.