Kursplan för

Interaktionsdesign
Interaction Design

MAMN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD5
Valfri för: BME5-br, D4-bg, D4-se, F4, L5-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse för grundläggande tekniker inom interaktionsdesign, samt förmåga att utforma interaktiva produkter och system, med hänsyn till olika intressenters behov och villkor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Definiera och diskutera ämnesområdet interaktionsdesign med dess centrala begrepp.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva produkter.

Centrala begrepp och moment i kursen: Interaktionsdesign, designverktyg & prototyper, samverkan i projekt, MDI (Människa-datorinteraktion), produkter & system, användbarhet, innovation, visualisering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Fördjupningsuppgift i form av prototyp, skriftlig artikel och poster, muntlig redovisning. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, muntlig projektpresentation, skriftlig artikel, poster.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MAMA11 Belastnings- och kognitionsergonomi, TEK210 Kognition el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se