Kursplan för

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Working Environment, Occupational Health and Safety

MAMF21, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Huvudområde: Teknik.
Valfri för: E4, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna:

1) Redogöra för ljud/buller med avseende på

 

2) D:o för vibrationer.

3) D:o för ljus/belysning.

4) D:o för termiskt klimat

5) D:o för icke joniserande strålning.

6) D:o för kemiska hälsorisker.

7) D:o för belastningsergonomi.

8) D:o för olycksrisker.

9) D:o för psykologiska och sociala aspekter (motivation, egenkontroll, inflytande, arbetsledningsklimat, stimulans, engagemang, arbetsgemenskap, arbetskrav, arbetsbelastning, grupper, grupprocessen, makt, konflikter, psykisk hälsa).

10) Hur människa och arbetet påverkas av faktorer i samverkan.

11) Redogöra för olika arbetsorganisatoriska modeller (karakteristik, historik, organisationsstruktur, ledarskap, samverkan) samt hur dessa styr och påverkar arbetsmiljön.

12) Redogöra för hur arbetsmiljöer regleras i arbetsmarknadens lagar, föreskrifter och avtal.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Systematiskt kartlägga, analysera och åtgärda befintliga arbetsmiljöer samt designa nya arbetsorganisationer, arbeten och arbetsplatser med avseende på:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa utfört arbete muntligt och i en rapport.

Kursinnehåll

Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en övningsserie med problembaserade moment varvid PBL-metodik tillämpas samt ett arbetsplatsanknutet projektarbete omfattande studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag samt presentation och försvar av seminarierapport.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs dels aktivt deltagande under obligatoriska moment (föreläsningar, gruppövningar, studiebesök, muntliga presentationer) dels godkända skriftliga rapporter. Det inledande PBL-momentet och tillhörande skriftlig rapport kan ersättas med ett skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MAM203, MAMF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christina Isaxon, Christina.isaxon@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Kursen genomförs med följande former av undervisning: ett fåtal föreläsningar, en övningsserie med problembaserade moment varvid PBL-metodik tillämpas (gruppstorlek 6-10) och ett arbetsplats-/industrianknutet projektarbete (gruppstorlek 3-4).