Kursplan för

Allmän kemi
General Chemistry

KOOA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-09

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse och kunskap om kemiska processer och förlopp samt ge en grund för vidare kemistudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination: Godkända inlämningsuppgifter och duggor ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Godkända laborationer.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och duggor ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Obligatoriska duggor och inlämningsuppgifter.
Kod: 0215. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer som illustrerar kursinnehållet.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO070, KOO080, KOO081, KOOA01, KOOA05, KOO101

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr. Johan Reimer, Johan.Reimer@kemi.lu.se
Kursansvarig: Prof. Jan-Olle Malm, jan-olle.malm@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/