Kursplan för

Inledande kemi
Introductory Chemistry

KOOA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-09

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse för atomer och molekylers uppbyggnad och interaktion med varandra, samt ge en grund för vidare kemistudier. Att ge nödvändig kunskap för det kemiska fackspråket på såväl engelska som svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination: Godkända inlämningsuppgifter och duggor ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Godkända laborationer.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och laborationsförhör ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Obligatoriska tester och inlämningsuppgifter.
Kod: 0214. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer som illustrerar kursinnehållet.
Kod: 0314. Benämning: Brandskyddsutbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOOA01, KOOA05, KOO101, KOK012

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan-Olle Malm, jan.olle-malm@chem.lu.se
Kursansvarig: Ulf Ellervik, ulf.ellervik@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/