Kursplan för

Analys på nanoskalan
Materials Analysis at the Nanoscale

KOO105, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Huvudområde: Nanovetenskap.
Obligatorisk för: N3
Valfri för: K4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

utnyttja sina kunskaper om elektronstruktur för att kunna förutsäga egenskaper som röntgenemission, Augerelektronemission och sekundärelektronemission.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig deltentamen efter ca 4 veckor, som ger ett tillskott vid godkänd huvudtentamen. Tentamensresultat tillsammans med tillskott från deltentamen ger slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: År 1-2 av Teknisk Nanovetenskap eller år 1-2 av Kemiteknik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kimberly Dick Thelander, kimberly.thelander@ftf.lth.se
Kursansvarig: Anders Mikkelsen, anders.mikkelsen@sljus.lu.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se