Kursplan för

Mikroskopisk karaktärisering av material
Microscopic Characterization of Materials

KOO065, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: K4-m, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd praktisk analysuppgift. Tentamensresultat ger slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 12
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Reine Wallenberg, Reine.Wallenberg@polymat.lth.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se