Kursplan för

Läkemedelskemi
Medicinal Chemistry

KOKN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: B4-l, K4-l
Valfri för: N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och bred förståelse för läkemedelskemi och farmakologiska principer ur det molekylärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen diskuterar de vanligaste målmolekylerna för läkemedelsutveckling, generella farmakokinetiska/farmakodynamiska principer och strategier för läkemedelsupptäckt och utveckling. Den integrerar organisk, fysikalisk, teoretisk och biokemi för att beskriva hur en given läkemedelsmolekyl kan interagera med sjukdomsrelevanta målmolekyler, samt hur läkemedelsmolekyler kan kemiskt optimeras med avseende på farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper. Samband mellan kemisk struktur och biologisk aktivitet är centralt i undervisningen. Detta exemplifieras i kursen med antivirala läkemedel, antibiotika, cancerläkemedel, läkemedel som påverkar nervsystem (adrenerga, kolinerga och opiat receptorer) och magsårsläkemedel. Biologiska läkemedel beskrivs, diskuteras och jämförs med små organiska molekyler ur läkemedelssynpunkt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi eller KOKA01 Allmän och oorganisk kemi KOK012 eller KOKA05 Organisk kemi, KFKA05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik eller KFK080 Termodynamik eller FAFAA05 Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KBK011 Biokemi, KBKA05 Teknisk biologi, TEK295 Cellens biologi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOK085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Nilsson, ulf.nilsson@organic.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/MedChem/MedChem.html