Kursplan för

Organisk kemi
Organic Chemistry

KOKA25, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-09

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för organiska molekylers struktur, egenskaper och reaktivitet

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna ge exempel på hur organiska molekyler påverkar vår vardag

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Under laborationerna ges en fördjupad förståelse för organisk reaktivitet, förmåga att under handledning följa enklare laborationshandledningar i syfte att syntetisera organiska föreningar samt förmåga att söka och bedöma information rörande säkerheten för en given syntes.

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Under kursen läggs stor tonvikt på att använda modeller för att rita tredimensionella bilder av organiska molekyler.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination: Godkända inlämningsuppgifter och duggor ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Godkända laborationer.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Läskurs.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd inlämningsuppgift samt godkänd examination via duggor eller tentamen. 50% eller mer av poängen på duggorna ger betyget 3. Tentamen krävs vid mindre än 50% godkänt eller för betygen 4 och 5.
Kod: 0215. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd laborationskurs krävs att samtliga laborationer är godkända.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA01 Inledande kemi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOKA15, KOKA05, KOK012, KOKA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ulf Ellervik, ulf.ellervik@chem.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/OrganAK/OrganAK.html