Kursplan för

Projekt i livsvetenskaper
Project in Life Science

KMBN02, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-09

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV2
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B5-l, B5-mb, B5-lm, K5-l
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att få fördjupade kunskaper och träning i projektorienterat arbete. Erhålla insikt i nyckelstegen i utvecklingen av en produkt, processer eller tjänster inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå och kunna diskutera olika steg i en utvecklingsprocess av en produkt eller process

Förstå vilka krav som ställs på produkt eller processutveckling ur tekniska, ekonomiska och samhälleliga perspektiv

Ha full insikt i hur en projektgrupp arbetar inklusive kunskap kring vanliga verktyg som används vid projektledning.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna förklara och tillämpa sambanden mellan grundläggande teknisk teori och de frågeställningar som uppkommer i det valda utvecklingsprojektet

Ha förmåga att individuellt kunna utföra projektuppgifter samt kunna samarbeta i en internationell miljö

Utifrån universitetets biblioteksresurser och öppna elektroniska källor söka, värdera och bearbeta för projektet relevant information

Kunna dokumentera sitt arbete på engelska och presentera arbetet muntligt

Kunna reflektera kring den egna rollen i en projektgrupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna arbeta i linje med etablerad vetenskaplig och industriell standard samt ha en förståelse för eventuella etiska krav som ställs på projektet

Ha förmåga att kunna göra relevanta bedömningar i projektet rörande såväl risker som ekonomiska och miljömässiga faktorer

Ha förmåga att kunna identifiera behov av ytterligare kunskap

Kursinnehåll

Projektet utgörs av arbete i en grupp under en längre period. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-utvärdering-och rapportering. Om det är relevant kan även laborativt arbete utföras.

Viktiga koncept framförallt rörande projektledning understöds via föreläsningar omkring projekt management, riskvärdering, process design och statistisk utvärdering.

Undervisningsformen omfattar föreläsningar, skriftliga rapporter, muntliga presentationer, laborationer, studiebesök och egen reflektion.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyg godkänd fordras aktivt deltagande i alla delar av projektkursen, muntlig och skriftlig presentation.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Projektarbete i livsvetenskap.
Antal högskolepoäng: 13. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkännt på denna del krävs aktivt arbete med projektet, project rapport, självständig reflektion over arbetet och muntlig examen/presentation. Vidare måste student delta i obligatoriska moment så som övningar studiebesök m.m.
Kod: 0214. Benämning: Projektplannering.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkännt skall studentgruppen ge en muntlig presentation av projektplanen och lämna in en skriftlig rapport på projektplanen inclusive en Gantt chart

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: klgn05, kmbn01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Ed van Niel, Ed.van_Niel@tmb.lth.se
Kursansvarig: Marie Wahlgren, marie.wahlgren@food.lth.se
Kursansvarig: Federico Gomez, federico.gomez@food.lth.se
Kursansvarig: Docent Christer Wingren, Christer.Wingren@immun.lth.se
Kursansvarig: Professor Leif Bülow, leif.bulow@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se