Kursplan för

Mejeriprocesser
Dairy Processing

KLT065, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: B5-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge vetenskaplig bakgrund till och fundamental kunskap om traditionella och nyare teknologiska processer inom mejeriindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBK011 Biokemi.
Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Paulsson, Marie.Paulsson@food.lth.se
Kursansvarig: Dr Maria Glantz, maria.glantz@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se
Övrig information: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Kursen samordnas med uppdragsutbildning. Kursen läses komprimerat.