Kursplan för

Livsvetenskapliga processer med beräkningar
Life Science Processes and Calculations

KLGA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-09

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, projektrapport, muntlig presentation och aktivt deltagande i projektarbete

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Mass- och energibalanser.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.
Kod: 0215. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd projektrapport,muntlig presentation och aktivt deltagande projektarbete

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: kkka01, kkka05, kkka10, kbta01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ingegerd Sjöholm, ingegerd.sjoholm@food.lth.se
Kursansvarig: Marie Wahlgren, marie.wahlgren@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se