Kursplan för

Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem
Integrated Food Science: Production System

KLG085, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge en ökad förståelse för hållbar livsmedelsproduktion i förhållande till konsument, producent och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Essäer, paneldebatt, skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KLG 060 Livsmedelskemi för Produktformulering, KLG080 Livsmedelsvetenskap komplexa livsmedel.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se