Kursplan för

Tillämpade transportprocesser
Applied Transport Phenomena

KETN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-pt, K4-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Vid design och optimering av viktiga steg i kemiska processer, såsom reaktorer och separatorer, behövs en djup förståelse av stegens beteende och begränsningar. Syftet med kursen är att fördjupa studentens kompetens inom området transportfenomen och dess betydelse inom kemitekniska, biotekniska och ekologiska system. Allt för att studenten skall bli en kompetent yrkesperson med förmåga att analyser och dimensionera avancerade processystem.

Speciellt fokus läggs på analys av transport av impuls, värme och massa i system med flera faser, t.ex. katalytiska reaktorer och proteinkromatografi, och på analys av flödessystem, blandningssystem och strömningsfältets inverkan på transport av massa och värme, t.ex. biotekniska reaktorer och omblandning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar impuls-, värme- och masstransport i avancerade tillämpningar hämtade både från kemitekniska, biotekniska och ekologiska system.
Följande områden behandlas:

Den presenterade teorin exemplifieras och visualiseras både beräkningsmässigt via datorövningar och praktiskt via enkla laborativa inslag.
Ett viktigt inslag för färdighetsträning och förhållningssätt är några delprojekt på kursen centrala begrepp. Dessa utgör också en del i examinationen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom ett antal delprojekt, redovisade skriftligt och muntligt samt med en tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser, KETF10 Separationsprocesser och KET045 Kemisk Reaktionsteknik alternativt KTE170 Masstransport och VVR120 Strömningslära
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt Nilsson, bernt.nilsson@chemeng.lth.se