Kursplan för

Energi och miljö
Energy and Environment

KET010, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: K4-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten ingenjörsmässiga verktyg för att kunna utvärdera användning av fossila och förnybara energiråvaror för elproduktion, energianvändning och transporter med hänsyn till metodernas energieffektivitet, miljöpåverkan och kostnader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring ett antal tema bestående av olika moment som föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och beräkningsuppgifter. Seminarier med externa föreläsare från processindustri och energiföretag.

Energiråvaror och det svenska energisystemet. Olika metoder för elproduktion (vattenkraft, kärnkraft, mottryckskraft, gasturbiner, förgasning, vindkraft etc.) samt deras miljöpåverkan och kostnader. Olika metoder för rökgasrening på kommunala och industriella förbränningsanläggningar. Metoder för energieffektivisering inom industrin samt processindustrins miljöproblematik. Aspekter på användning av förnybara energislag inom transportsektorn.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett antal beräkningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Obligatoriska beräkningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av beräkningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Beräkningsuppgifter på hela kursens innehåll
Kod: 0205. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper om värmeöverföring, värmeväxlare, teknisk termodynamik och kemisk processteknik. Ges för studerande med kandidatexamen eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Stig Stenström, Stig.Stenstrom@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket010/