Kursplan för

Examensarbete i bioteknik
Degree Project in Biotechnology for Engineers

KBT820, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2014-06-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: B5, K5, N5, W5

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten

Kursinnehåll

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det ska genomföras enskilt eller i grupp om två personer.

I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag:

Måldokumentet ska skrivas i ett tidigt skede av arbetet och ska godkännas av samtliga handledare och examinator. Måldokumentet ska innehålla en beskrivning av problemställning för arbetet, den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som arbetet ska bygga vidare på, huvudsakliga informationskällor samt hur arbetet förväntas bidra till kunskapsutvecklingen. Vidare ska måldokumentet innehålla en översiktlig beskrivning av angreppssätt, metodik, resursbehov och tidsåtgång. Måldokumentets innehåll inarbetas i den skriftliga rapporten under projektets gång.

Den skriftliga rapporten ska beskriva examensarbetet och dess resultat. Om arbetet gjorts i grupp ska det framgå vad var och en bidragit med. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska följa de LTH-gemensamma riktlinjerna.

Den skriftliga rapporten ska vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en vecka innan seminariet, som förläggs på terminstid.

Vid opposition ska examensarbetaren granska en annan examensarbetesrapport och opponera på denna då den presenteras vid ett seminarium. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför seminariet. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Examinationsunderlagen ska visa att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 12 månader, om inte särskilda skäl föreligger. Rapporten är offentlig och examinationen får inte baseras på sekretessbelagd information.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

För student antagen till civilingenjörsutbildning 300 högskolepoäng från och med höstterminen 2012 gäller att examensarbetet får påbörjas då studenten har 240 högskolepoäng som får ingå i examen. Dessutom ska

För student antagen till civilingenjörsutbildning 300 högskolepoäng före höstterminen 2012 lämnas generell dispens från kraven om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå samt att alla obligatoriska kurser i grundblocket ska vara godkända.

För student antagen till civilingenjörsutbildning 270 högskolepoäng gäller att examensarbetet får påbörjas då studenten har minst 210 högskolepoäng, varav minst en kurs på avancerad nivå, som får ingå i examen.

För student på civilingenjörsutbildning i riskhantering tillkommer krav på att kursen VBR171 Riskhanteringsprocessen ska vara godkänd innan examensarbetet påbörjas.

Dispens från ovan angivna krav kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Examinator ska vara forskarutbildad lärare vid Lunds universitet och inneha minst doktorsexamen.
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/education/degree_projects/
Övrig information: Till varje examensarbete ska en eller flera handledare utses. Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds universitet och inneha licentiatexamen eller motsvarande. Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Handledarna bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning vilken bland annat ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12 månader.

Anmälan till examensarbete ska lämnas till utbildningsservice innan arbetet påbörjas, som kontrollerar att kraven för att påbörja arbetet är uppfyllda. I samband med att måldokumentet skrivs och godkänns, ska examinator kontrollera att studenten har tillräckliga kunskaper för ämnet.

Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända examensarbete i LUP student papers. Examensarbetet godkänns därefter i LUP av institutionen. Institutionen ansvarar för arkivering av rapporten.

Mer information och stöd angående examensarbeten finns på http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/