Kursplan för

Projektkurs i kemi
Project in Chemistry

KASN01, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-l, K4-m, K4-l, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade praktiska kunskaper inom kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär ett experimentellt projektarbete relaterat till olika kemiska tekniker och metoder, t.ex. organisk syntes, modern separationsteknik, provbehandling och polymer och materialanalys. Projektet rapporteras muntligt och skriftligt.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs skriftlig rapport och muntlig presentation.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Skriftlig rapport.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport
Kod: 0214. Benämning: Muntlig presentation.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd presentation

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Ellervik, ulf.ellervik@organic.lu.se
Kursansvarig: Margareta Sandahl, margareta.sandahl@chem.lu.se
Kursansvarig: Sven Lidin, sven.lidin@chem.lu.se
Kursansvarig: Patric Jannasch, patric.jannasch@chem.lu.se