Kursplan för

Innovationsteknik
Innovation Engineering

INTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, I4-ai
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en fördjupad förståelse för hur innovationer av såväl teknisk som social karaktär skapas. Kursen berör design och utveckling av både nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (teknologiska och organisatoriska), med ett särskilt fokus på metoder, verktyg och strategier för innovationsprocessens tidiga faser. Kursen baseras på en generisk process för designtänkande och inkluderar föreläsningar och övningar relaterat till teorier om designprocesser och -metoder inom temat design och innovation. Genom behovsmotiverade projekt, med stöd från coacher, kommer kursdeltagarna att spendera större delen av kursen med att skapa konceptuella lösningsförslag och utvärdera dessa med avseende på tre överlappande kriterier; användarnytta, teknisk genomförbarhet, samt kommersiell gångbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Större delen av kursen är vikt åt projektarbete, vilket ger deltagarna möjlighet att arbeta i grupper och därigenom uppleva en systematisk design- och innovationsprocess. Kurstillfällena inkluderar en blandning av föreläsningar och praktiska övningar relaterat till metoder, verktyg och strategier för design och innovation. Gästföreläsare bidrar med insikter i verkliga industrifall och grupperna får tillgång till coacher som är aktiva forskare inom design- och innovationsmetodik. Tekniker för kollegial utvärdering (peer review) och gruppcoachning (feedforward) används genom kursen för att säkerställa kritisk reflektion avseende såväl processer som resultat.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: 1) Projektarbete som genomförs i grupp om 3-4 studenter och rapporteras skriftligen och muntligen. 2) Individuell skriftlig rapport som diskuterar insikter och slutsatser från projekt och föreläsningar utifrån kurslitteraturen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Innovationsteknik: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Gruppbedömning.
Kod: 0212. Benämning: Innovationsteknik: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell bedömning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Larsson, andreas.larsson@design.lth.se
Hemsida: http://www.innovationengineering.lth.se/