Kursplan för

Innovation Management
Innovation Management

INNN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2014-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, I4, I4-ai, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ”Innovation Management” syftar till att (1) ge studenterna grundläggande kunskap om innovationer och innovationsprocesser ur ett företags- och organisationsperspektiv, och att (2) ge studenterna tillgängliga teoretiska och praktiska verktyg att förstå och hantera verklighetsanknutna innovationsprocesser; teknikutveckling och innovationsstrategi, till exempel strategier för utveckling av nya produkter (varor och tjänster).

Kursen erbjuder en översikt av en rad verktyg för att stödja teknologiutveckling och organisatoriska lösningar som detta kräver.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Innovation håller på att bli ett mycket komplext fenomen i dagens värld. Den globala konkurrensen ökar ständigt, samtidigt som produktlivslängden och utvecklingscyklar håller på att förkortas och detta innebär att företag behöver bevara sitt teknologiska försprång över tiden om de vill överleva.

Företagen ställs inför utmaningar när de försöker hantera innovation och översätta tekniska, marknadsrelaterade, ekonomiska, institutionella eller organisatoriska möjligheter till konkurrensfördelar. För att möta dessa utmaningar behöver företaget ha en förståelse av den dynamiska innovationsprocessen och kunna analysera vilka resurser som företaget behöver, och hur man kan utnyttja dessa resurser.

Hållbar innovation är endast möjligt om företaget har en rad interna och externa rutiner för att skanna miljön i jakt på tekniska möjligheter, välja de möjligheter som är relaterade till deras tekniska kompetens, få resurser för att vända dessa möjligheter till nya produkter, marknadsföra dem och lära av det förflutna. För detta behöver företagen och ingenjörer som arbetar med FoU praktiska verktyg. Kursen kommer att ge studenterna en bred vision av verktyg för att upptäcka tekniska möjligheter i miljön och hantera processen att omvandla en ny idé till en ny produkt.

Kursen är praktiskt inriktad och studenter förväntas arbeta i grupper med de olika verktygen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: salstentamen (70% av betyget) och grupparbeten (30% av betyget). Närvaro vid grupparbeten är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Grupparbete.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och projekt. Övrig information: Möjlighet til komplettering kommer endast enbjudast de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.
Kod: 0213. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik. 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt. 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrig information: Möjlighet till omtentamen kommer endast erbjudas de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: INN001, INN010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Teis Hansen, Teis.Hansen@circle.lu.se
Hemsida: http://www.circle.lu.se